News & Blog

3 najdôležitejšie témy, o ktorých CISO diskutujú v súvislosti so SOC as a Service!

3 najdôležitejšie témy, o ktorých CISO diskutujú v súvislosti so SOC as a Service!

V komunite kybernetickej bezpečnosti sa do popredia dostávajú diskusie o porovnaní interného SOC a externého SOC as a Service. Potvrdzujú to aj diskusie s našimi klientmi. Zamysleli sme sa preto nad týmito otázkami a spísali sme jednoduché odpovede, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní o výbere internej alebo externej SOC pre vašu spoločnosť.

O akých témach sa teda diskutuje?

 1. Efektívnosť a náklady na SOC as a Service:

CISO diskutujú o tom, či je nasadenie SOC as a  Service skutočne efektívnym spôsobom zvýšenia kybernetickej ochrany organizácie. Zvažujú náklady spojené s internou SOC v porovnaní s externou SOC as a Service a hodnotia, či je outsourcing bezpečnosti skutočne udržateľným riešením. Diskusia sa točí okolo toho, či investícia do externého partnera zahŕňa dostatočnú hodnotu a či sú tieto služby schopné rýchlo reagovať na aktuálne hrozby.

2. Kvalita a personalizácia služieb:

Ďalšou dôležitou témou je kvalita a personalizácia služieb ponúkaných SOC as a Service. CISO sa pýtajú, či tieto služby skutočne pokrývajú špecifické potreby ich organizácie a či sú schopné sa dostatočne prispôsobiť rôznym typom hrozieb. Diskutujú o tom, či sú externí poskytovatelia schopní efektívne reagovať na nové a sofistikované hrozby, ktoré sa neustále vyvíjajú.

3. Ochrana súkromia a bezpečnosť údajov:

Otázka ochrany súkromia a bezpečnosti údajov je kľúčovou témou diskusií CISO. Diskutujú o tom, ako ich údaje spracúvajú externé služby SOC as a Service a či sú splnené požiadavky na ochranu osobných údajov. Vzhľadom na to, že SOC as a Service zahŕňa zdieľanie citlivých informácií s treťou stranou. CISO sa chcú uistiť, že údaje sú riadne chránené a že sú dodržané všetky bezpečnostné normy.

Pozrime sa na odpovede, nasledujúce informácie vám pomôžu mať v týchto otázkach jasno.

1.1 Efektívnosť a náklady

 •  Špecializované odborné znalosti

Poskytovatelia SOC as a Service majú celé tímy kybernetických expertov, ktorí majú znalosti, zručnosti a certifikované odborné znalosti potrebné na rýchlu identifikáciu hrozieb a reakciu na ne. Využitím externej služby SOC získate prístup k dlhoročnému know-how tímov odborníkov, ktorého interné budovanie by bolo pre vašu spoločnosť pravdepodobne nákladné a časovo náročné.

 • Zníženie nákladov na expertov a technológie

Implementácia interného centra bezpečnostných operácií (SOC) si vyžaduje investície do personálu, školení, hardvéru a softvéru. Outsourcing SOC as a Service môže znamenať nižšie fixné náklady, pretože sa nebudete musieť starať o opakovaný nábor, školenia a udržiavanie aktuálnych technológií. Pri zvažovaní možností vlastného a externého SOC je dobré mať na pamäti 2 body z hľadiska nákladov:

 • Minimálny počet zamestnancov pre internú SOC závisí od štruktúry a povahy vašej IT infraštruktúry. Minimálny počet zamestnancov je však 3 osoby.
  • Počet odborníkov dostupných na trhu je stále malý a vzhľadom na rastúci tlak z hľadiska kybernetických útokov treba predpokladať, že tieto pozície sa na trhu ešte len začínajú profilovať, ale budú im chýbať základné veci, t. j. skúsenosti a odborné znalosti.

Tip navyše: Využívanie externých služieb môže umožniť lepšie predvídať náklady na kybernetickú bezpečnosť. To uľahčuje plánovanie a zostavovanie rozpočtu, pretože náklady sú často vopred stanovené a nemusíte sa obávať neočakávaných výdavkov.

Kvalita a personalizácia služieb:

 •  Prístup k najnovším technológiám

Kvalitní poskytovatelia služieb SOC as a Service investujú do moderných a inovatívnych technológií, ktoré sú kľúčom k úspešnej kybernetickej obrane, ako napríklad SOAR alebo Threat Intelligence. S touto službou k nim získate prístup bez nutnosti investovať z vlastného vrecka, čo by v mnohých prípadoch predstavovalo väčšinu vášho rozpočtu na bezpečnosť.

 •  Rýchla reakcia na hrozby

Externé tímy majú vďaka diverzifikovanému portfóliu zákazníkov a inovatívnym technológiám väčší a rozmanitejší prehľad o tom, aké sú aktuálne hrozby a techniky ich útokov, ako interné tímy obmedzené na monitorovanie stále tej istej infraštruktúry. Externé tímy tak majú väčší potenciál na rýchlejšie odhalenie, oznámenie incidentu a hlavne správnu reakciu.

 • Prispôsobenie opatrení

Kvalitný SOC nie je krabicové riešenie, ktoré sa nejako prispôsobí vašim potrebám, ale skutočne zákazková záležitosť, ktorá je flexibilná podľa vášho aktuálneho stavu a plánu rozvoja. Odborný poskytovateľ SOC as a Service ho vždy zostaví na základe úvodnej analýzy, pričom zohľadní jedinečné potreby klienta/architektúry IT a rešpektuje už vynaložené investície.

Ochrana súkromia a bezpečnosť údajov:

 •  Zmluvy a pravidlá

Zmluvné dohody medzi klientom a externým SOC musia jasne definovať povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a bezpečnosti siete. Zmluvy by mali obsahovať podrobnosti o tom, ako SOC zabezpečí ochranu údajov a ako sa budú riešiť prípadné bezpečnostné incidenty.

 •  Fyzická bezpečnosť a kontrola prístupu

Bezpečnosť externej SOC sa začína na fyzickej úrovni. Fyzický prístup k zariadeniam a serverom musí byť riadne zabezpečený a kontrolovaný. To zahŕňa obmedzený prístup pre oprávnený personál a monitorovanie činnosti.

 • Identifikácia a autentifikácia

Zabezpečenie bezpečného prístupu k systémom je nevyhnutné. Externé SOC musia zaviesť mechanizmy na identifikáciu a autentifikáciu používateľov a zamestnancov SOC, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu. To môže zahŕňať viacfaktorovú autentifikáciu (MFA) a správu prístupových práv.

 •  Šifrovanie a bezpečný prenos údajov

Komunikácia medzi klientom a externou SOC musí byť šifrovaná, aby sa zabránilo odpočúvaniu a manipulácii s údajmi. Používanie šifrovaných spojení a tunelov pri prenose údajov zabezpečuje bezpečný prenos cez verejné siete.

 •  Správa údajov

Externá SOC musí dodržiavať prísne normy pre správu a ochranu údajov. To zahŕňa klasifikáciu údajov podľa ich citlivosti, šifrovanie pri prenose a ukladaní, pravidlá uchovávania údajov a protokoly na bezpečný prístup. Tieto opatrenia sú kľúčové pre ochranu súkromia údajov klientov a sú zahrnuté aj v zmluve o SOC as a Service.

 •  Pravidelné audity a hodnotenia

Externá SOC by mala podliehať pravidelným interným a externým auditom týkajúcim sa bezpečnosti a ochrany údajov. Tieto audity poskytujú dôveryhodnú kontrolu dodržiavania stanovených noriem a postupov zo strany SOC.

Výber správneho dodávateľa SOC as a Service je pre každú organizáciu kľúčovým rozhodnutím. Predtým, ako sa rozhodnete, je dôležité zvážiť všetky aspekty a požiadavky vášho podniku, aby ste si mohli byť istí, že dodávateľ bude skutočne spĺňať vaše potreby a zabezpečí kybernetickú bezpečnosť na najvyššej úrovni.

Dúfame, že vám tieto informácie pomohli získať jasnú predstavu o službe SOC as a Service a o kľúčových témach, ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať alebo sa obráťte na našich odborníkov na kybernetickú bezpečnosť tu info@binconf.com

Subscribefor more usefull articles


I agree and consent to and want to receive useful articles (Newsletter) by email from company Binary Confidence that contain useful articles and information from IT Security industry or about security projects or achievements of this company. Company Binary Confidence will not share my personal data with any third party for marketing or other purposes. other recipients, except company MailChimp that provides platform for sending our useful articles (Newsletters). I can withdraw my consent at any time on info@binconf.com or on +421 232199980 or by opt out link in each Newsletter email. I have read and understood the Privacy Policy and I agree how my personal data are processed and what my rights are in respect of processing my personal information for purpose of subscription for useful articles (Newsletter). I declare that I am over 16 years old.

Contact

Address

Binary Confidence s.r.o.
Špitálska 53,
811 01 Bratislava
Slovak republic

E-mail

info@binconf.com
support@binconf.com

Telephone

+421 2 321 999 80

  I agree with Privacy and Data Protection Policy
  By clicking [I agree] you consent to processing your personal data by company Binary Confidence s.r.o. and you accept Privacy and Data Protection Policy.