Podmienky ochrany súkromia

1/ VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Spoločnosť Binary Confidence s.r.o. sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje, keď používate naše online služby ako fyzická osoba (ďalej len „osoba“). Snažíme sa, aby naše služby poskytovali používateľom bezpečné a príjemné prostredie. Tieto podmienky ochrany súkromia a údajov sa týkajú používania osobných údajov, ktoré od vás získame na našich webových stránkach prostredníctvom týchto služieb:

  1. Formulár žiadosti o zamestnanie
  2. Prihlásiť sa k odberu článkov/newslettera
  3. Kontaktovať oddelenie predaja
  4. Kontaktný formulár
  5. Dopyt na riešenie incidentu

2/ KTO SME?

Spoločnosť Binary Confidence s.r.o., ako prevádzkovateľ (ďalej len „my“), je rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť v oblasti poskytovania riadených bezpečnostných služieb (Managed Security Services), ktorú založili špecialisti so skúsenosťami v oblasti narušenia bezpečnosti, kybernetických podvodov a počítačovej kriminality v štátnom a súkromnom sektore. Hlavným predmetom našej činnosti je zabezpečovať pre našich klientov nepretržité vzdialené bezpečnostné monitorovanie IT systémov, obranu proti útokom a riešenie bezpečnostných incidentov. Sídlime na adrese: Špitálska 53, 811 01 Bratislava, IČO 47754346  a môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 2321 99980 alebo e-mailom na adrese info@binconf.com.

3/ AKO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE?

Jedinými informáciami, ktoré ako prevádzkovateľ údajov zhromažďujeme, sú vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na vyššie uvedené účely, pokiaľ ste nám zjavne neposkytli ďalšie osobné údaje (napríklad v správe, ktorú ste nám odoslali). Osobné údaje sa uchovávajú a spracúvajú len počas obdobia, ktoré je vzhľadom na účel spracovania potrebné. Na spracúvanie newsletterov zasielaných cez e-mail využívame spoločnosť MailChimp ako tretiu stranu.

Aj keď MailChimp môže spracúvať informáciu o vašom e-maile mimo EÚ, uplatňuje štandardné zmluvné doložky EÚ v zmysle v dodatku o spracovaní údajov, ktorý tvorí súčasť štandardných podmienok používania a vzťahuje sa na údaje o zákazníkoch, ktoré podliehajú ochrane v zmysle legislatívy EÚ. V ostatných prípadoch sú však vaše údaje spracúvané výlučne v rámci EÚ.

Vaše osobné údaje nepoužívame pri žiadnom automatizovanom rozhodovaní ani profilovaní.

Vaša e-mailová adresa ani vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej inej spoločnosti na akékoľvek marketingové účely.

Na našich webových stránkach spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ na tieto účely:

1/ Formulár žiadosti o zamestnanie

Ak je v rámci niektorého z našich tímov inzerovaná voľná pracovná pozícia a prejavíte o ňu záujem, vyžiadame si od vás meno a priezvisko, e-mailovú adresu, dosiahnutý stupeň vzdelania, skúsenosti a  životopis, aby sme na základe vašej žiadosti o zamestnanie mohli posúdiť, či ste vhodným kandidátom na pohovor. Spracúvanie takýchto údajov je potrebné z dôvodu uzatvorenia zmluvy s vami ako fyzickou osobou alebo na účely vykonania určitých krokov pred uzatvorením zmluvy na základe záujmu vyjadreného z vašej strany. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým bude inzerovaná pozícia voľná. Ak by sme vás nevybrali ako vhodného kandidáta na danú pracovnú pozíciu, ale chceli by sme si váš životopis ponechať na dlhšie obdobie, požiadame vás o súhlas s uchovávaním vášho životopisu na obdobie jedného roka. Súhlas by sme od vás žiadali aj v prípade, ak by nebolo inzerované žiadne voľné pracovné miesto, no vy by ste nám chceli poskytnúť svoje osobné údaje pre prípad, že by sme potrebovali niekoho, ako ste vy.

Ak by sme s vami uzatvárali zmluvu, môžeme si vyžiadať ďalšie osobné údaje, ktoré sú potrebné na jej uzavretie a bez ktorých by sme nemohli vstúpiť do zmluvného vzťahu.

2/ Prihlásiť sa k odberu článkov/newslettera

Svoju e-mailovú adresu poskytujete na účely odberu užitočných článkov (newsletter), ktoré sa môžu týkať našich služieb, informačnej a kybernetickej bezpečnosti alebo všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). E-mailovú adresu získavame na účely zasielania užitočných článkov (newslettera) cez e-mail. Vašu e-mailovú adresu a vaše meno spracúvame v prípade, ak sme ich od vás dostali na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli na našej webovej stránke. Okrem vašej e-mailovej adresy nie sú povinné žiadne ďalšie osobné údaje a nebudeme ich od vás vyžadovať. Osobné údaje uchovávame v našich systémoch ako dôverné počas obdobia, na ktoré sme získali váš súhlas.

Odber užitočných článkov (newsletter) môžete kedykoľvek zrušiť:

kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu v ktoromkoľvek z e-mailov, ktoré ste od nás dostali, resp. telefonicky na čísle +421 2321 9980 alebo e-mailom odoslaným na adresu info@binconf.com

V prípade odhlásenia po telefóne alebo zaslaním e-mailu uveďte, prosím, že odvolávate svoj súhlas s odberom užitočných článkov alebo newsletterov. Každých 24 mesiacov vám zašleme upozornenie o potvrdení vášho súhlasu v prípade, ak máte naďalej záujem o naše služby: ak svoj súhlas odvoláte resp. nebudete na upozornenie reagovať, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať a prestaneme vám zasielať užitočné články, pričom vaše údaje budú z nášho systému vymazané.

3/ Formulár pre kontaktovanie oddelenia predaja

Ak prejavíte záujem o konkrétnu službu, ktorú poskytujeme, pričom zadáte svoje osobné údaje prostredníctvom nášho formulára „Kontaktovať oddelenie predaja“, spracúvanie vášho mena, e-mailu a telefónneho čísla sa bude vykonávať z dôvodu potreby uzatvoriť zmluvu s vami ako fyzickou osobou alebo z dôvodu uskutočnenia určitých krokov pred jej uzatvorením na základe záujmu prejaveného z vašej strany. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať počas obdobia potrebného na vybavenie vašej požiadavky alebo vašich otázok.

Ak by sme s vami uzatvárali zmluvu, môžeme si vyžiadať ďalšie osobné údaje, ktoré sú potrebné na jej uzavretie a bez ktorých by sme nemohli vstúpiť do zmluvného vzťahu.

4/ Kontaktný formulár

Po prijatí žiadosti o informácie alebo po doručení správy, ktorú ste nám zámerne napísali prostredníctvom našej webovej stránky a zároveň ste uviedli svoju e-mailovú adresu, sa spracovanie takejto e-mailovej adresy stáva naším oprávneným záujmom na účely poskytnutia odpovede, ktorá obsahuje doplňujúce resp. vyžiadané informácie. Vaša e-mailová adresa je potrebná na účely zaslania odpovede. Aby sme mohli ďalej odpovedať na prípadné ďalšie otázky resp. pokračovať vo vzájomnej komunikácii, vašu správu a jej obsah vrátane e-mailovej adresy budeme v našich systémoch uchovávať počas dvoch mesiacov od dátumu poslednej konverzácie. Ďalšie osobné údaje môžeme spracúvať len v prípade, ak ste ich uviedli vo vašej správe, ktorú ste nám zjavne a zámerne napísali, pričom na takéto údaje sa takisto vzťahuje obdobie uchovávania podľa predchádzajúcej vety. Máte právo požiadať o skoršie vymazanie vašich osobných údajov telefonicky na čísle + 421 2321 99980 alebo zaslaním e-mailu na adresu info@binconf. com.

5/ Dopyt na riešenie incidentu

Ak u vás dôjde k narušeniu bezpečnosti, incidentu alebo kybernetickému útoku a požiadate nás o pomoc alebo konzultáciu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, budeme spracúvať vaše osobné údaje (zvyčajne vaše meno, e-mail a telefónne číslo) na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme vám mohli odpovedať a poskytnúť informácie alebo potrebnú pomoc. Vaše meno a kontaktné údaje (zvyčajne telefónne číslo alebo e-mail, kde vás môžeme kontaktovať na účely poskytnutia potrebných informácií) sa budú uchovávať len počas obdobia, ktoré je potrebné na vybavenie vašej žiadosti a prípadných ďalších otázok.

4/ AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Ak si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás e-mailom na info@binconf.com resp. telefonicky na čísle +421 2321 9980, alebo nám pošlite list na našu adresu Špitálska 53, 81101 Bratislava. Uplatnenie vašich práv je bezplatné a vaše žiadosti vybavíme do jedného mesiaca. V prípade, ak nebudeme môcť vyhovieť uplatneniu vašich práv z dôvodu našich oprávnených dôvodov resp. právnych dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo z dôvodu ochrany práv a slobôd dotknutých osôb resp. ak sa údaje spracúvajú základe dôležitého verejného záujmu, budeme vás informovať o tejto skutočnosti do jedného mesiaca spolu s vysvetlením závažných oprávnených dôvodov na našej strane.

Právo na odvolanie súhlasu – ak sa spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, zakladá na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať takýto súhlas telefonicky na čísle +421 2321 99980 alebo zaslaním e-mailu na adresu info@binconf.com resp. prostredníctvom odkazu na odhlásenie z odberu v ktoromkoľvek e-maile, ktorý obsahuje newsletter, alebo listom odoslaným na našu adresu Špitálska 53, 811 01 Bratislava.

Právo na prístup – máte právo získať od nás potvrdenie, či naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania, napr. kategórie spracúvaných osobných údajov; príjemcovia osobných údajov; existencia automatizovaného rozhodovania a vaše práva ako dotknutej osoby.

Právo na opravu – ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu a vaše osobné údaje budú z našej strany opravené bezodkladne.

Právo na vymazanie – vaše osobné údaje vymažeme, ak nie sú ďalej potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sme ich zhromažďovali a spracúvali. Právo na vymazanie vašich osobných údajov si môžete uplatniť v prípade, ak odvoláte svoj súhlas alebo ak vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne, resp. ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe našich oprávnených záujmov. Osobné údaje nie sme povinní vymazať, ak na našej strane existujú právne resp. oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré majú prednosť pred vašimi právami.

Právo na obmedzenie spracúvania – právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov si môžete uplatniť v prípade, ak ich spracúvanie je nezákonné; ak osobné údaje už nie sú potrebné na daný účel spracúvania, no vyžadujú sa z dôvodu uplatnenia právnych nárokov alebo obhajoby proti takýmto nárokom; ak plynie obdobie, v ktorom môžeme vykonať opravu a doplniť vaše osobné údaje; alebo ak namietate proti spracúvaniu počas obdobia, v ktorom preverujeme resp. obhajujeme naše oprávnené alebo právne dôvody na spracúvanie vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – môžete si uplatniť právo na poskytnutie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, od našej spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak ich spracúvanie vyplýva z vášho súhlasu alebo zo zmluvy s našou spoločnosťou, pričom takéto spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať – máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak ich spracúvanie vyplýva z našich oprávnených dôvodov alebo sa vykonáva z dôvodu verejného záujmu. Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu a namietate proti ich spracúvaniu, nebudeme ich na takéto účely ďalej spracúvať.

Právo nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu – môžete si uplatniť právo nepodliehať rozhodovaniu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. Spracúvanie vašich osobných údajov na našich webových stránkach nikdy nepodlieha automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu na účely zaslania správy alebo prihlásenia na odber našich užitočných článkov (newsletter).

Právo podať sťažnosť – ak vám nevyhovuje spôsob, akým spracúvame vaše údaje, alebo nie ste spokojní s uplatnením svojich práv v súvislosti s ochranou údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na adrese https://dataprotection.gov.sk.

5/ OCHRANA SÚKROMIA A ÚDAJOV JE NAŠÍM HLAVNÝM CIEĽOM

Všetky vaše osobné údaje považujeme za prísne dôverné, pričom ich súkromný a dôverný charakter je naším najvyšším záujmom. V zmysle podmienok ochrany osobných údajov vždy rešpektujeme súkromie jednotlivcov. Všetky spracúvané, uchovávané alebo prenášané osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, musia byť primerane chránené pred neoprávneným prístupom, prenosom, zmenami alebo vymazaním. Tieto podmienky ochrany súkromia a údajov sa vzťahujú na uchovávanie a spracúvanie osobných údajov jednak manuálnym spôsobom, ako aj automatizovane v elektronickej podobe.

Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov, ako aj dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek v oblasti ochrany údajov a súkromia vrátane požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

S vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade so zásadami špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov, pričom sú vždy rešpektované práva dotknutých osôb. Osobné údaje spracúvame transparentne a spravodlivým spôsobom; zhromažďujeme ich len na konkrétny, výslovne uvedený a legitímny účel, a to len v minimálnom rozsahu, v akom sú relevantné a nevyhnutné pre daný účel; osobné údaje, ktoré uchovávame, sú presné a aktuálne, pričom sú uložené tak, aby umožňovali identifikáciu dotknutých osôb len počas obdobia, v ktorom sú potrebné na účel ich spracúvania; osobné údaje zároveň spracúvame spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide o neoprávnené alebo nezákonné spracovanie, náhodnú stratu, zničenie alebo poškodenie.

5/ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej stránky. Používame len vlastné súbory cookie (tzv. first party cookie), ktoré sú potrebné jednak pre fungovanie stránky, ako aj z bezpečnostných dôvodov. V rámci súborov cookie využívame len anonymné informácie a nespracúvame vaše osobné údaje, čo znamená, že identifikácia vašej osoby nie je možná.

Vlastné súbory cookie (first party cookies)

Štandardné obdobie uchovávania jednotlivých súborov cookie je šesť mesiacov, a preto bude takýto súbor z vášho zariadenia odstránený šesť mesiacov po tom, ako ste navštívili našu webovú stránku. Nastavenia súborov cookie môžete zmeniť v nastaveniach svojho internetového prehliadača.

Naše webové stránky používajú súbory cookie na uľahčenie prezerania a zaistenie bezpečnosti a funkčnosti webovej stránky. Svoje preferencie súvislosti so súbormi cookie môžete kedykoľvek nastaviť alebo upraviť prostredníctvom nášho bannera kliknutím na tlačidlo [Prispôsobiť] alebo prostredníctvom ikony preferencií týkajúcich sa vášho súhlasu.

Súbory cookie s označením „potrebné“ (Necessary) sa ukladajú vo vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné z hľadiska umožnenia základných funkcií webovej stránky.